×

திருக்குறள்


கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக

பொருள்
"கல்வி கற்க நல்ல நூல்களைக் குற்றமறக் கற்க வேண்டும், அவ்வாறு கற்ற பிறகு, கற்ற கல்விக்கு தக்கவாறு நெறியில் நிற்க வேண்டும். - மு.வ உரை"

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்

பொருள்
"தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் இறைவனுடைய நல்ல திருவடிகளை தொழாமல் இருப்பாரானால், அவர் கற்ற கல்வியினால் ஆகிய பயன் என்ன? - மு.வ உரை"

கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
சொல்லாடச் சோர்வு படும்

பொருள்
"கல்லாதவன் ஒருவன் தன்னைத்தான் மகிழ்ந்து பேசும் மதிப்பு ( கற்றவரிடம்) கூடிபேசும் போது அப்பேசினால் கெடும். - மு.வ உரை"

Recent Publication


Structural and socio-cultural barriers to accessing mental healthcare among Syrian refugees and asylum seekers in Switzerland
By: Kiselev, Nikolai; Pfaltz, Monique; Haas, Florence; et al. EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY
Volume: 11 Issue: 1 Published: DEC 31 2020


Long-term trends in seasonality of mortality in urban Madagascar: the role of the epidemiological transition
By: Schluter, Benjamin-Samuel; Masquelier, Bruno; Metcalf, C. Jessica E.; et al.
JOURNAL OF GLOBAL HEALTH ACTION
Volume: 13 Issue: 1 Published: DEC 31 2020


Community perceptions of universal health coverage in eight districts of the Northern and Volta regions of Ghana
By: Wright, Kalifa J.; Biney, Adriana; Kushitor, Mawuli; et al.
JOURNAL OF GLOBAL HEALTH ACTION
Volume: 13 Issue: 1 Published: DEC 31 2020


Latent classes of DSM-5 acute stress disorder symptoms in children after single-incident trauma: findings from an international data archive
By: Lenferink, Lonneke I. M.; Egberts, Marthe R.; Kullberg, Marie-Louise; et al.
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY
Volume: 11 Issue: 1 Article Number: 1717156 Published: DEC 31 2020


Lesbian, gay or bisexual identity as a risk factor for trauma and mental health problems in Northern Irish students and the protective role of social support
By: Travers, Aine; Armour, Cherie; Hansen, Maj; et al.
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY
Volume: 11 Issue: 1 Article Number: 1708144 Published: DEC 31 2020


HIV-positive migrants' experience of living in Sweden
By: Mehdiyar, Manijeh; Andersson, Rune; Hjelm, Katarina
JOURNAL OF GLOBAL HEALTH ACTION
Volume: 13 Issue: 1 Article Number: 1715324 Published: DEC 31 2020


The validity of ICD-11 PTSD and Complex PTSD in East Asian cultures: findings with young adults from China, Hong Kong, Japan, and Taiwan
By: Ho, Grace W. K.; Hyland, Philip; Shevlin, Mark; et al.
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY
Volume: 11 Issue: 1 Article Number: 1717826 Published: DEC 31 2020


Midwifery education, regulation and association in the Democratic Republic of Congo (DRC) - current state and challenges
By: Bogren, Malin; Ndela, Britou; Toko, Carla; et al.
GLOBAL HEALTH ACTION
Volume: 13 Issue: 1 Article Number: 1717409 Published: DEC 31 2020


Effectiveness of a peer-refugee delivered psychological intervention to reduce psychological distress among adult Syrian refugees in the Netherlands: study protocol
By: de Graaff, Anne M.; Cuijpers, Pim; Acarturk, Ceren; et al.
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY
Volume: 11 Issue: 1 Article Number: 1694347 Published: DEC 31 2020


New findings questioning the construct validity of complex posttraumatic stress disorder (cPTSD): let's take a closer look
By: Ford, Julian D.
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOTRAUMATOLOGY
Volume: 11 Issue: 1 Article Number: 1708145 Published: DEC 31 2020

About Us


ALAGAPPA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY


Working Hours

Weekdays : 8.00 A.M to 8.00 P.M
Weekends : 10.00 A.M to 5.00 P.M

The Central Library is kept open on all the days of the year, except on Public Holidays (approximately 340 days in a year).

The Central Library of Alagappa University was started in 1987 and shifted to the present building in 1990. The magnificent, functionally convenient building built at a cost of Rs. 50 lakhs, thanks to the generous assistance from the UGC during VII Plan, and Government of Tamilnadu. The Library occupies an area of 2012 square metre with a seating capacity of 200+. The Library collection includes one lakh volumes of printed books, subscriptions to 149 printed periodicals, 492 itess of non-book materials, and 1446 volumes of theses in print form. Access to 6242+ numbers of Online journals and 1,31,000+ numbers of e-theses are also available. The mode of access is Open Access. The Library caters mainly to the needs of Post Graduate Students, Research Scholars, Faculties and other Staff of the University.

Library operations are mostly computerized especially circulation of books and cataloguing. Currently RFID (Radio Frequency Identification) based Library Management System is implemented in the current year. This has made possible a User friendly self-checkout and self-check-in options, web based OPAC (Online Public Access Catalogue) and smart payment facility for overdue charges. The Library has all the amenities of a University Library – an inviting exterior, spacious Reading Halls, three-tier Stack Rooms, lucrative Conference Hall, elegant Discussion Room; Rooms for the Librarian, Library staff and different sections of the Library. It has essential equipments for computing, printing, reprography, binding, etc. Besides the Central Library, there are four Faculty Libraries and Department Libraries to cater to the needs of the users in the respective locations.


Libraries


Alagappa University
Corporation Bank
Public Library

5680 Books

Faculty of
Arts Library

3685 Books

Faculty of
Education Library

3685 Books

Faculty of
Management Library

6872 Books

Faculty of
Science Library

6235 Books


Services


SERVICES PROVIDED TO THE USERS

 • • RFID (Radio Frequency Identification) based Library Management System services
 • • Web OPAC, SMS & e-mail alerts
 • • ETD (Electronic Theses and Dissertations) – Shodhganga (UGC-Inflibnet)
 • • E-resources access through e-shodhSindhu (UGC-Inflibnet)
 • • E-books access
 • • DELNET service (Inter Library Lending and Document Delivery Service )
 • • Anti-plagiarism Check
 • • Bibliographic compilation
 • • Display of current events/information
 • • Institutional Repository Service
 • • Internet Browsing / Online Resources
 • • Live News facility
 • • Newspaper Clipping
 • • Reference (including CAS / SDI services)
 • • Reprographic Service
 • • User Orientation/ Information Literacy
 • • Mobile based Digital Service
 • • INFED


Research SupportE-Learning


National Digital Library : National Digital Library is the Gateway of all the resources developed and hosted by the following organizations
NPTEL : (National Programme on Technology Enhanced Learning ) is a MHRD sponsored project for hosting Online Video Resources and They are also useful for GATE preparation.
INFLIBNET : Theses of all Indian universities and synopses reports hosted under INFLIBNET's Shodhganga Repository
NCERT : English and Hindi books of different subjects for School students from primary to the level of 12th standard.
KRISHIKOSH : Agriculture books, journals, articles, reports etc
LIBRIVOX : Audio books helpful for visually challenged students. Librivox is a non-commercial, non-profit and ad-free project. Copyright free books available in public domain are converted into audios in this project and the same audio books are again released to public domain.

Contact Us


Your message has been sent. Thank you!

For Contact


Name & Designation Sections Phone No. Gmail ID
Dr. C. Baskaran - University Librarian Library Administration +91 98434 56032 baskaranc@alagappauniversity.ac.in
Dr. P. Ganeshan - Librarian Journal and Thesis +91 98656 21121 gharieni2003@yahoo.com
Dr. S. Kishore kumar - Dupty Librarian Technical Section +91 94441 38098 libkishore@yahoo.com
Dr. S. Raja - Assistant Librarian AUCBPL +91 91598 80425 lisraja1979@gmail.com